antonin-z-padovy3
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Święty Antoni Padewski, z łaski Bożej stałeś się niezrównanym Orędownikiem we wszystkich naszych potrzebach zarówno doczesnych, jak i wiecznych. Wielu do Ciebie się ucieka i doznaje pomocy. Twoja cześć rozbrzmiewa po całym świecie. Ufni więc w Twoją opiekę i pomoc, serdecznie błagamy, abyś wyprosił nam u Boga łaskę dobrego życia na co dzień; wyjednaj nam również te łaski, o jakie przychodzimy Ciebie prosić ku chwale Boga w Trójcy Jedyngo. Amen.

Rozważanie – Wierność Bożemu powołaniu

Każdy z nas otrzymał od Boga swoje powołanie. Przez chrzest zostaliśmy powołani do wiary. Jesteśmy powołani do swego stanu, do życia zakonnego, do życia rodzinnego, do określonego zawodu. Święty Antoni został powołany do służby Bożej w zakonie i do nauki. Wiernie wypełniał swoje powołanie. A moje powołanie? A moja wierność? O życie z wiary, o wierność w swoich zadaniach życiowych, prosimy Cię, Panie.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Jedyny, któryś przez Jezusa Chrystusa rzekł: „Jeżeli będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczyczne”, prosimy Cię przez wiarę sługi Twego świętego Antoniego, daj nam wiarę mocną i stałą, powszechną i żywą, abyśmy wierząc, w Tobie całą ufność pokładali za życia, a po śmierci mogli oglądać Ciebie twarzą w twarz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – Poddanie się woli Bożej

Gdy święty Antoni zobaczył ciała pierwszych męczenników, współbraci świętego Franciszka,zapragnął udać się także na misje i – być może – oddać życie za wiarę. Bóg jednak inaczej pokierował Jego życiem. Tę wolę Bożą nie tylko spełnił, ale spełnił ją w sposób doskonały i święty. Jakże nam trudno zgodzić się z wolą Bożą, gdy nie zgadza się ona z naszą wolą. Czy słucham głosu Bożego? Czy wolę Bożą przyjmuje ze zdenerwowaniem? Czy widzę swoje szczęście w wypełnianiu woli Bożej? Od niezgadzania się z wolą Twoją – wybaw nas, Panie! Od liczenia się bardziej z opinią ludzką niż z Twoją wolą – wybaw nas, Panie!

Módlmy się:

Boże w Trójcy Jedyny, który powołałeś nas do prawdziwej wiary, prosimy Cię, przez zasługi Twego wiernego sługi świętego Antoniego, o łaskę, bysmy mogli żyć tak, jak wiara nakazuje, a tym samym wyznać przed swiatem, że Ty jesteś początkiem i końcem naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – Nasza ufność Bogu

Zawierzyć Bogu nie jest łatwo. Nie zawsze rozumiemy zrządzenia Boże i drogi Jego Opatrzności. Niekiedy zdaje się nam, że Bóg nas opuścił. Niekiedy uważamy, że sami lepiej urządzilibyśmy ten świat, na którym żyjemy. Wynika to z faktu, że człowiek mało wie, a o wszystkim jest gotów decydować. Święty Antoni – chociaż wybitny uczony – odznaczał się głębokim zawierzeniem Bogu. Jemu z ufnością powierzył losy swego życia. Bez zaufania nasze życie jest niezwykle uciążliwe. Czy ufam Bogu, który chce mojego dobra? Zaufaniem w Twoją Opatrzność – obdarz nas, Panie. Szczęściem wynikającym z ufności Tobie – obdarz nas, Panie. Wzmocnieniem naszych sił duchowych przez pokładanie nadziei w Tobie – obdarz nas, Panie.

Módlmy się:

Obciążeni grzechami. Panie, lękamy się Twej sprawiedliwości i nie smiemy sami zaniesć naszych modlitw. Zwracamy się do Ciebie przez przyczynę świętego Antoniego, który tylu ludziom okazał swoją skuteczną pomoc, daj nam ufność bezgraniczną w Twoje miłosierdzie i odpuszczenie wszystkich naszych grzechów. Przez Chrystusa. Pana naszego. Amen.

Rozważanie – Wyniosłość sprzeciwia się dobroci

Kto jest przekonany o własnej wyższości nad innymi, nie będzie nigdy prawdziwie służył bliźniemu. Brak pokory jest wrogiem miłości bliźniego. Świetlanym przykładem prawdziwej pokory jest dla nas święty Antoni. Papież nadał mu tytuł doktora Kościoła za jego wybitne osiągnięcia naukowe. Sam Antoni nigdy nie wyróżniał się wśród braci. Pozostał zawsze skromny i innym usłużny. Gdyby miał poczucie własnej wyższości, zostałby uczonym, ale nie byłby umiłowanym świętym Antonim. A przecież za to właśnie, że jest dobry i święty, a nie za wiedzę, kochają go cale pokolenia wiernych. Czy umiem służyć bliźniemu, unikając wszelkich form wyniosłości? Uwolnij nas, Panie, od braku pokory. Uwolnij nas, Panie, od jakiegokolwiek przejawu wyniosłości. Uwolnij nas, Panie, od lenistwa w służbie bliźniemu.

Módlmy się:

Panie Boże. w którego ręku spoczywają nasze losy, prosimy Cię przez przyczyn? sługi Twego świętego Antoniego, spraw to swoją łaską, aby oko Twej Opatrzności czuwało zawsze nad nami i miało w swej opiece naszą dusze i ciało, naszą dole doczesną i wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – Męczeństwo znoszenia cudzych wad

Każdy człowiek ma jakieś wady. Współżycie z drugimi staje się niemożliwe, jeżeli – z jednej strony – nie staramy się naszych wad łagodzić, a – z drugiej strony – nie wybaczamy ich innym. Świeci posiadali te umiejętność. Dlatego są dla nas przykładem. Jednak świętość to przede wszystkim trwanie w dobrym. Świętość domaga się wytrwałości. Nie jeden dzień, nawet nie jeden rok, ale zawsze mamy dobrze współżyć z drugimi. Szczególnie w rodzinach. Trwała umiejętność znoszenia cudzych wad jest świadectwem świętości. Uczmy się jej. Również od świętego Antoniego. Bóg kocha wszystkich ludzi, a przecież wszyscy mają jakieś wady. A my? Uświęć nas, Panie, umiejętnością przebaczania. Uświęć nas, Panie, trudnościami współżycia. Uświęć nas, Panie, świadomością, że my sami swymi wadami doświadczamy naszych bliźnich.

Módlmy się:

Boże, który wlałeś w nasze serca pragnienie miłości, daj nam przez miłość świętego Antoniego ku Tobie tę łaskę, byśmy wyzbyli się miłości ziemskiej, która nas od Ciebie oddala, a zapal nasze grzeszne serca takim ogniem miłości, byśmy mogli mówić ze świętym Franciszkiem: „Bóg mój i wszystko”. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – Stała łączność z Bogiem

Bóg ubogaca łaską uświęcającą wiernych sobie i czystych na duszy. Ten nadprzyrodzony dar Boży jest znakiem miłości. Prawdziwa miłość jednak nigdy nie będzie chwilowa czy przejściowa. Prawdziwa miłość trwa tak długo, jak długo żyje człowiek i jak długo oddycha. Święci dają nam przykład ciągłego życia w łasce uświęcającej. Żyją w ciągłym kontakcie z Bogiem. Święty Antoni może się zapewne nazywać przyjacielem Boga, skoro Pan wyposażył Go tak hojnie łaską pośrednictwa w ludzkich kłopotach i słabościach. Aż taki może być skutek nieprzerwanego życia w łasce uświęcającej! Mój kontakt z Bogiem? Czy umiem żyć każdego dnia w łasce uświęcającej? Tak łatwo o brak wytrwałości. Nie zapomnij o nas, Panie, gdy jesteśmy chwiejni. Nie zapomnij o nas, Panie, gdy ulegamy pokusom. Nie zapomnij o nas, Panie, gdy nas opanuje zniechęcenie.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Jedyny! My, którzy jesteśmy niegodni, aby podnieść nasze oczy ku Tobie, odważamy się prosić Cię przez przyczynę świętego Antoniego, byś nam dał łaskę dobrej modlitwy, którą chcemy Cię chwalić, dziękować, przebłagać i prosić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – Prawdziwa miłość jest bezinteresowna

Wielu ludzi kieruje się w życiu zasadą użyteczności. Gdy mają przystąpić do jakiegoś działania, pytają: co mi to da. Tymczasem prawdziwa miłość nie szuka własnej korzyści. Szuka natomiast dobra kochanej osoby. Także nasza miłość Boga powinna być bezinteresowna. Jest ona odpowiedzią na miłość Bożą. Tak postępowali święci. Wyrachowanie natomiast jest cechą egoistów. Nie mamy żadnych wątpliwości, że święty Antoni przez całe życie kierował się bezinteresowną miłością. Dlatego jest tak umiłowany i tak popularny w całym chrześcijańskim świecie. Naucz nas, Panie, prawdziwej miłości w naszym postępowaniu. Naucz nas, Panie, miłości krzyża Twojego Syna. Naucz nas, Panie, bezinteresownej miłości.

Módlmy się:

Boże, rozkazałeś nam: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”, prosimy Cię przez zasługi wielkiego Twego sługi i przyjaciela ludzi świętego Antoniego, racz łaską swą sprawić, abyśmy z miłości ku Tobie stali się jedną rodziną, której Ty jesteś Ojcem, a my, Twoje dzieci, abyśmy byli między sobą prawdziwymi braćmi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – Trudy i cierpienia wzbogacają naszą osobowość

Wiele wysiłku wkładają ludzie, by uniknąć trudów życia i złagodzić swe cierpienia. Zapominają wówczas, że największe dzieło, jakim jest odkupienie, dokonane zostało w trudach drogi krzyżowej i w cierpieniach Golgoty. Zapominają, że cierpienia są środkiem do doskonalszego życia duchowego, że cierpienie cierpliwie znoszone jest świadectwem wielkoduszności, a pokonane trudy uodparniają i uszlachetniają człowieka. Najbardziej słabi duchowo są ci, którzy nie zaznali cierpień i trudów. Łamie ich najmniejszy podmuch pokusy. Święty Antoni zmarł młodo. Chorował wiele j cierpiał wiele. Tą drogą wspiął się na wysokie szczeble świętości. Dziś oręduje za chorymi i cierpiącymi. Chryste Panie! Przyjąłeś postać sługi, upodobniając się do nas, niech każdy z nas w czymś upodobni się do Ciebie. Chryste Panie! Zmazałeś ludzki grzech w bólach Golgoty, niech każdy z nas ma odwagę cierpieć za nasze grzechy. Chryste Panie! W świętych swoich dałeś nam przykład wartości cierpienia, niech każdy z nas nauczy się czerpać duchowe wartości z doznanych cierpień.

Módlmy się:

Boże, źródło prawdziwej miłości, miłosierdzia i przebaczenia, my tak często jesteśmy zatwardziali w nienawiści do bliźnich, prosimy Cię, przez miłość świętego Antoniego ku Tobie i Twoim wrogom, daj nam serca pełne miłości, gotowe do przebaczania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – Błogosławieni przynoszący pokój

Święty Antoni uważany jest za takiego świętego – oczywiście poza osobą Matki Bożej -który przynosi ludziom najwięcej dobra, najwięcej łask. Pomaga proszącym w wielu kłopotach ich codziennego życia, przywraca zdrowie duszy i ciała. Uspokaja więc wiele życiowych burz, łagodzi nieszczęścia. Przywraca ludziom utracony pokój. Każdy chrześcijanin winien być nosicielem pokoju. Dla innych i dla siebie. Pokoju wewnętrznego. Pokoju w pełni ludzkiego. Pokoju z Bogiem i ludźmi. Przykłady dają nam święci. Dobry Boże! Niech wśród nas będą tylko tacy, którzy szanują Twoje prawa i godność bliźniego – użycz nam Twego pokoju. Dobry Boże! Pomóż, byśmy nigdy nie stali się przyczyną krzywdy bliźniego – użycz nam Twego pokoju. Dobry Boże! Niech żadna krzywda nam wyrządzona nie pobudza nas do odwetu – użycz nam Twego pokoju.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Jedyny, który nikomu, nawet największemu grzesznikowi nie odmawiasz swej łaski, prosimy Cię przez przyczynę świętego Antoniego o tę łaskę, byśmy począwszy od tej chwili trwali wiernie przy Tobie w wierze, nadziei i miłości aż do ostatniego momentu naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amenimię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Święty Antoni Padewski, z łaski Bożej stałeś się niezrównanym Orędownikiem we wszystkich naszych potrzebach zarówno doczesnych, jak i wiecznych. Wielu do Ciebie się ucieka i doznaje pomocy. Twoja cześć rozbrzmiewa po całym świecie. Ufni więc w Twoją opiekę i pomoc, serdecznie błagamy, abyś wyprosił nam u Boga łaskę dobrego życia na co dzień; wyjednaj nam również te łaski, o jakie przychodzimy Ciebie prosić ku chwale Boga w Trójcy Jedyngo. Amen.